La estructura urbana de A Coruña

Título: La estructura urbana de A Coruña

Autor/a: María José Piñeira Mantiñan

Centro de lectura: Facultade de XEOGRAFÍA E HISTORIA

Departamento: Depto. de XEOGRAFÍA

Ó longo deste traballo de investigación defínense os elementos que interveñen no proceso de conformación da estructura urbana duna cidade, así como as interrelacións existentes entreos mesmos, tomando como modelo de aplicaciónunha cidade de tamaño medio como A Coruña. Despois dun primeiro capítulo teórico baseado nun enfoque sistémico, a evolución do crecemento que tivo esta cidade na realidade urbana actual, sobre a que se empezan a analizar como os elelemtos de tipo formal (morfoloxía e paisaxe urbano) e aqueles de tipo procesual (demografía, actividade económica) se desenvolven ó longo da urbe, dando como resultado a conformación de diferentes barrios cunha idiosincrasia particular, pero que só ten sentido dentro dun todo como é a cidade

Director/a: Xosé Manuel Santos Solla e Petrus Ptsimeris

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela