Cascadas atmosféricas y modelos hadrónicos

Título: Cascadas atmosféricas y modelos hadrónicos

Autor/a: Verónica Canoa Román

Centro de lectura: Facultade de FÍSICA

Data Lectura: 30 Set 2005

Departamento: Depto. de FÍSICA DE PARTÍCULAS

A hora de estudiar os raios cósmicos a partir das cáscadas atmosféricas atopanse problemas. Estes veñen dados pola incertidume dos modelos hadrónicos , debido por un lado a que as enerxías as que está medidas as propiedades das interacciós hadrónicas en aceleradores chegan a ser ata seis ordenes de magnitud menores ,por outro lado a rexión forward non se soe medir en aceleradores sin embargo é a responsable da maioria das características da cascada. O que se fixo no traballo é estudiar os parámetros da cascada como son afectados o considerar diferentes modelos hadrónicos. Por outro lado propúsose a medida de parámetros dos modelos hadrónicos a partir das cascadas atmosféricas. Máis en concreto os modelos hadrónicos que se consideraron para ver os efectos que producian nas cascasdas atmosféricas foron: -Por un lado dous modelos hadónicos que predicien fenómenos colectivos. Por un lado o modelo de fusión de cordas que predice a reducción da multiplicidade na rexión central . Por outro un modelo que produce redución da multiplicidade pero na rexión de fragmentación. -Consideramos a teoria do condensado quiral desorientado (DCC) .É un fenómeno colectivo na producción de pión ,onde reduce a fracción de piónscargados respecto os neutros. - Variamos a sección eficaz de fotoporducción, según duas propostas ,unha que crece coa enerxía e outra que satura para ver os cambios producidos na cascada. -Por último estudiarmos o que pasa o variar a sección eficaz para pión e como vai afectar a cascada, é tamén como se podería medir a partir das cascadas. O estudio de todos estes modelos o efecto que producen en cascadas ábrennos a posibilidade de poder discriminar uns a favor de outros.

Director/a: Ricardo Vázquez López e Carlos Pajares Vales

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela