Compuestos ciclometalados de Pd(II). Aplicaciones en catálisis

Título: Compuestos ciclometalados de Pd(II). Aplicaciones en catálisis

Autor/a: Luis Ángel Adrio Castiñeira

Centro de lectura: Facultade de QUÍMICA

Data Lectura: 24 Mar 2006

Departamento: Depto. de QUÍMICA INORGÁNICA

O presente traballo prantexouse como parte das investigacións en curso sobre as reaccións de ciclometalación das tiosemicarbazonas actuándo como ligandos potencialmente terdentados (C,N,S). Para este estudo utilizáronse os seguintes ligandos tiosemicarbazona, sintetizados mediante a condensación de 2, 3, 4-trimetoxibenzaldehído 2, 4 e 2,5- dimetilbenzaldehído, 2- tiofencarboxialdehído y 2- acetiltiofeno, 3- tiofencarboxialdehído e 3- acetiltiofeno, 5- metil- 2- tiofencarboxialdehído, N- metil- 2-pirrolcarboxialdehído, 4-bromoacetofenona, ácidos 3 e 4- acetilborónico e ácidos 3- e 4- formilborónico coas correspondentes tiosemicarbazidas. Estos ligandos fixéronse reaccionar con sales de Pd(II) có obxecto de obter os correspondentes compostos ciclometalados. As sales empregadas foron as seguintes: tetracloropaladato potásico, tetracloropaladato de lítio, tetracloropaladato sódico e acetato de paladio. Unha vez sintetizados, estes compostos fixéronse reaccionar con difosinas terciarias (dppm, dppe, dppp y dppb) e trifenilfosfina. Os compostos obtidos foron caracterizados mediantes as seguintes técnicas: análisis elemental (C, N, H y S), espectroscopia infravermella, espectroscopia de resonancia magnética nuclear de 1H, 31P-{1H} e análisis estructural por difracción de rayos X. Nunha segunda parte da tese, estudouse a actividade catalítica de algúns dos complexos sintetizados na reacción de Suzuki-Miyaura. A partir dos resultados obtidos, realizouse unha clasificación que relaciona a estructura dos complexos coa sua actividade como catalizadores.

Director/a: José M. Vila Abad e María Teresa Pereira Lorenzo

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela