Tecnología

Eje Estratégico de Actuación 3

Garantir o tratamento transversal da dimensión de xénero no sistema académico, científico e tecnolóxico de Galicia. Os obxectivos específicos das actuacións son os seguintes:

 

Eje Estratégico de Actuación 2

Conseguir a igualdade efectiva entre mulleres e homes no acceso, permanencia e promoción na carreira científica, investigadora e/ou docente.

Eje Estratégico de Actuación 1

Ensinar, promover e difundir a situación das mulleres en diferentes ámbitos, así como o interese por estudos realizados e a formación necesaria, para acadar crear referentes e importancia na socied

Programa Gallego de "Muller e Ciencia"

O Programa Galego de Muller e Ciencia 2008-2012 (PGMC), que foi aprobado o 17 de outubro do 2008 polo Pleno da Unidade de Muller e Ciencia de Galicia, constitúe un reto importante por canto pretend

Objetivos

Os obxectivos, así coma a finalidade da Unidade de Muller e Ciencia de Galicia, son os seguintes:

Presentación

As actuacións dende a perspectiva de xénero nos ámbitos social, científico, tecnolóxico e educativo son estratéxicas para avanzar cara a un modelo de sociedade máis xusta e acorde coas necesidades