Tese de doutoramento

Cryptosporidium en moluscos bivalvos

Durante o período comprendido entre os meses de outubro do 2000 e setembro do 2001, investigouse a presenza e a viabilidade dos ooquistes de Cryptosporidium spp.

Estudio anatómico de los conductos dentarios con instrumentación mecánica

Director/a: Purificación Varela Patiño, Bejamín Martín Biedma e Giuseppe Cantatore

Áreas: Ciencias da Saúde,Universidade de Santiago de Compostela

Los orígenes de la historiografía feminista (Historiographical analysis of William Alexander's History of Women)

O obxectivo desta tese doctoral é contextualizar a obra de William Alexander, A Historia das mulleres, no seu marco histórico e intelectual, atendendo esencialmente aos vencellos existentes entre a

Los Museos Eclesiásticos en Galicia

A tese de doutoramento presentaba parte do estudo histórico do coleccionismo eclesiástico para establecer o nacemento, desenvolvemento e evolución dos museos eclesiásticos en Galicia dentro do cont

A Biblioteca Universitaria de Santiago: 1768-1835

Director/a: Ramón Villares Paz e Pegerto Saavedra Fernández

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela

La cultura teatral en Galicia: el caso de Ditea, 1960-1995

Director/a: Xosé Ramón Barreiro Fernández

Áreas: Humanidades,Universidade de Santiago de Compostela

Arte románico en el Golfo Artabro y el Oriente Coruñés

Por primeira vez proporciónase unha imaxe global do Románico da zona oriental da provincia da Coruña, dende os arredores da cidade herculina ata a bisbarra de Terra de Melide.

Zeitauffassung und Figurenidentität im Daniel von dem blühenden Tal und Gauriel von Muntabel.

A principal tese do traballo é que a representación da identidade dun personaxe literario está vencellada á concepción temporal dun texto e tanto un coma o outro elemento se poden definir en relaci

El vidrio de época romana en la provincia de A Coruña

traballo presentado ten como obxectivo o estudio do material vítreo de época romana da provincia de Coruña.