Tese de doutoramento

Numerical Analysis of second order lagrange-Galerkin Schemes. Application to option pricing problems

Nesta tese estúdase a resolución numérica de ecuacións lineares, e non lineares, de tipo convección-difusión-reacción mediante un método de Lagrange-Galerkin de orde dúas.

Estudio de la migración de distintos componentes de los materiales plásticos a los alimentos

Esta tese doutoral está composta por 8 capítulos, o primeiro é unha introdución xeneral na que se fala a migración de compostos dende o envase ó alimento incide na seguridade dos alimentos.

Desarrollo y optimización de métodos de PCR para el control de autenticidad en productos cárnicos y harinas animales

Esta tese permitiu o desenrolo e optimización de métodos baseados no análise de ADN para a identificación tanto das especies animais presentes nos alimentos, co fin de determinar o posible fraude n

Contribución a la mejora del tratamiento biológico de aguas residuales de la industria de curtidos.

Os obxectivos desta Tese Doutoral son a mellora e a optimización dos procesos empregados no tratamento biolóxico das augas residuais na industria de curtidos, agrupándose os estudos feitos en tres

Desarrollo de nuevas estrategias de preparación de muestra aplicadas al control de contaminantes medioambientales a niveles...

O traballo desenrolado nesta tese centrase no desenvolvemento de novas estratexias de preparación de mostra para o control de contaminantes a niveis traza no medio acuático.

Contribución al desarrollo de métodos de diagnóstico de cepas aflatoxigénicas en alimentos y piensos

Os organismos do xénero Aspergillus pertencen ó grupo dos fungos filamentosos ou mofos.

Biologia predispersiva de Sorbus aucuparia L. (Rosaceae)

Nas plantas leñosas é común unha elevada variación na producción anual de flores e frutos.

Estudio de algas para consumo humano producidas y manufacturadas en Galicia: evaluación de su seguridad alimentaria

As algas utilizáronse desde tempo inmemorial en todos o países do mundo, especialmente nos do sueste asiático, como Xapón, Chinesa e Corea, onde constitúen unha alternativa na alimentación humana.

Contribución a la determinación de contaminantes polares en muestras medioambientales mediante microextracción en fase sólida...

Nesta tese doutoral descríbese o desenvolvemento e mellora de metodoloxía analítica para a determinación de contaminantes emerxentes e prioritarios, de natureza orgánica e organometálica (organoest

Estudio aerobiológico en cuatro localidades gallegas. Análisis comparativo y modelos de pronóstico.

INTRODUCCION: Faise unha reseña histórica da Aerobioloxía (ciencia que estudia as partículas biolóxicas presentes na atmósfera) dende os seus inicios, no século I a.C., cando Hipocrates relacionou