Tese de doutoramento

Cascadas atmosféricas y modelos hadrónicos

A hora de estudiar os raios cósmicos a partir das cáscadas atmosféricas atopanse problemas.

Cell proliferación in the central nervous system of the sea lamprey

A proliferación celular é unha actividade fundamental no desenvolvemento do sistema nervioso central.

Indice de refracción, volume libre e refracción molar: conceptos e correlacións. Análise termodinámica de mesturas...

Fíxose unha revisión crítica da bibliografía relacionada con datos de índice de refracción en mesturas líquidas binarias, incidindo nos erros e carencias máis comúns, resolvendo discrepancias, e an

Data Driven Synthesis of Composite Feature Detectors for 3D Image Analysis

O traballo presentado nesta tese é un intento de cubri-lo espazo entre os múltiples detectores de características simples que existen para datos volumétricos e as técnicas de procesamento de alto n

Determinación directa de metales en alimentos sólidos: diseño y desarrollo de sistemas continuos de extracción/disolución...

Neste traballo de investigación deseñáronse e optimizáronse distintos dispositivos que permitiron o tratamento dunha mostra sólida realizado de maneira continua a través dun sistema de análise por

Soluciones periódicas para ecuaciones diferenciales no lineales

As ecuacións diferenciais teñen sido usadas para modelizar os mecanismos de evolución de moitos procesos dinámicos importantes en diversos campos de aplicación.

Evaluación del desequilibrio gamético dependiente de marcador en el brazo corto del cromosoma 11 humano.Estudio de asociación...

A información do desequilibrio gamético de background é relevante para o desenvolvemento dun correcto deseño e interpretación dos estudos de localización de xenes de enfermidades mediante DG.

Evaluación de impacto ambiental de parques eólicos en Galicia.

O aproveitamento do vento vén sendo unha práctica común nas serras costeiras de Galicia.

Compuestos ciclometalados de metales de transición. Estudio comparativo de los ligandos tridentados [C,N,S]

O presente traballo planteouse no marco das investigacións en curso sobre reaccións de ciclometalación de ligandos potencialmente bidentados [C, N], bases de Schiff, e tridentados [C, N, S], tiosem

Aplicación de los diagrmas de volatilidad al diseño y obtención de recubrimientos cerámicos

O propósito da presente Tese é o desenvolvemento dun novo método de obtención de recubrimentos cerámicos, baseado no tratamento térmico de sistemas cerámicos en atmosferas fortemente reductoras.