Tese de doutoramento

Tiosemicarbazonas derivadas del ácido 5-acetilbarbitúrico y sus complejos. Síntesis, caracterización y propiedades.

Abordase a síntese e caracterización estructural, por métodos espectroscopios de difractométricos, de seis tiosemicarbazonas derivadas do ácido 5-acetilbarbitúrico (HABtsc), con diferentes substitu

Interacción de pesticidas orgánicos con sistemas modelo de los componentes del suelo

Este traballo inclúe o estudio da adsorción de dous pesticidas orgánicos, paraquat e MCPA sobre as sustancias húmicas, realizando un estudio do efecto da presencia de calcio na interacción de paraq

Estudio de la interacción de tiosemicarbazidas N1, N3-sustituidas y tiosemicarbazonas derivadas de alpha y beta-cetoésteres...

O presente traballo aborda o estudio da interacción de diversas sales metálicas e organometálicas con tiosemicarbazonas derivadas de a- e b-cetoestéres e b-cetoamidas e tiosemicarbazidas a-aciladas

Fate pf Pharmaceutical and personal care products (PPCPs) in Sewage treatment plants focusing on the anaerobic digestion...

Os produtos farmacéuticos e de coidado persoal (PPCPs) constitúen un grupo diverso de compostos químicos bioactivos, nos que se inclúen non só os medicamentos, senón tamén os axentes de diagnóstico

Estudios de la savia de copaífera

A longa e persistente traxectoria de levar a cabo esta investigación mestra o interese que se centralizou para o estudo da composición química da sabia copaífera; desde coñecer a súa utilización te

Hidrólisis y acidificación psicrófila de moléculas complejas en sistemas anaerobios

Neste traballo preséntase o estudo do proceso de hidrólise/acidoxénese de macromoléculas nun sistema anaerobio psicrófilo, seleccionándose dúas moléculas modelo: amidón como exemplo de carbohidrato

Assessing Spatial Dependency under Non-Standard Sampling

Director/a: Manuel Febrero Bande e Pilar García Soidán

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela

Utilización de caliza con distintas granulometrías en una rotación pradera/maíz: efectos sobre las propiedades químicas del...

Director/a: Esperanza Alvarez Rodríguez e Josefina Hernández Nistal

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Santiago de Compostela

Oxidación del tinte azo Orange II mediante MnP en reactores enzimáticos operados en continuo.

Os efluentes xerados nas industrias téxtiles conteñen unha fracción significativa de tinguiduras, que, por xuntar unha intensa cor, non poden ser vertidas ás canles naturais.

Life Cycle Assessment as a tool for analysing the environmental performance of key food sectors in Galicia(Spain): milk and...

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) ten como obxectivo a avaliación dos aspectos ambientais e dos impactos potenciais ao longo da vida dun produto ou servizo, empezando na adquisición de materias prim