Investigación

Drogadicçao na adolescencia, políticas de açao e modelos educativos de prevençao: estudo comparativo entre estudantes da rede...

O estudio desta tese sobre a drogadicción na adolescencia pretendeu descubrir,a traveso do análise do Estilo de Vida dos pais e do propio adolescente, indicadores de factores de risco (nivel indivi

Características psicopatológicas de personas dependientes de la cocaína en tratamiento

Analizar aspectos relacionados co consumo de cocaína é relevante nestes momentos debido ó importante incremento no o consumo desta sustancia.

El malestar laboral en los docentes de universidad: una aproximación multidimensional.

O malestar laboral, xa sexa baixo a rúbrica de estrés, burnout o insatisfacción labor, consolidouse nas últimas décadas como un dos principais retos contemporáneos para a comunidade científica inte

La evaluación de los estudiantes universitarios: el caso de la Universidad de Santiago de Compostela

Esta Tese Doutoral ten por obxectivo á detección de problemas e necesidades percibidos por estudantes e profesores universitarios en materia de avaliación de estudantes.